Dvě fakulty podepsaly s Libereckým krajem memorandum o spolupráci v sociální oblasti

foto.JPG
Memorandum podepisovali děkani Kocourek a Picek 19. ledna 2022. Foto: Liberecký kraj

Hlavními tématy memoranda jsou zejména sociální začleňování, zaměstnanost, bydlení, vzdělávání, zdravotní péče či dluhová problematika. Memorandum podepsali děkani Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a Ekonomické fakulty TUL.

„Jako představitel fakulty s výrazným zaměřením na vzdělávání potvrzuji, že témata jako speciální pedagogika, sociální politika, analýza sociálně-psychologických procesů ve výchově a vzdělávání, sociální začleňování cizinců v rámci českého vzdělávacího systému jsou nám blízká a spolupráci na nich v regionu, ve kterém působíme, velmi vítáme, neboť nám pomůže při realizaci praktické přípravy našich studentů. Na straně druhé věříme, že vzhledem k odbornému zázemí můžeme být prospěšní pro Liberecký kraj i při řešení některých palčivých problémů,“ dodal Jan Picek, děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

„Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci se ve své vědecko-výzkumné činnosti dlouhodobě věnuje také socioekonomickým tématům spojeným s regionálním rozvojem, včetně vývoje cen a příjmů v regionech a malých oblastech, analýz místních trhů práce, situačních analýz konkrétních regionálně specifických otázek apod. Na řešené problémy jsme schopni nahlížet z celé řady různých perspektiv, budovat multidisciplinární týmy napříč jednotlivými pracovišti a fakultami univerzity a pracovat s rozsáhlými datovými sklady celé řady orgánů státní správy. Naše výsledky publikujeme v podobě otevřených dat dostupných pro širokou odbornou veřejnost. Absolventi naší Ekonomické fakulty jsou v početné skupině zastoupeni mezi zaměstnanci krajského úřadu a naše spolupráce s Libereckým krajem je – troufám si říci – pro obě strany přínosná a inspirativní. Podpis memoranda proto považuji za velký přínos pro další rozvoj našich vztahů a za příslib nových společensky relevantních projektů,“ doplnil Aleš Kocourek, děkan Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

Příklady oblastí spolupráce v rámci memoranda:

1. zaměstnanost, bydlení, sociální služby, vzdělávání, zdravotní péče, komunitní práce a komunitních služby, dluhová problematika, prevence kriminality, zdraví a participativní postupy,

2. podpora subjektů zabývajících se poskytováním služeb v oblasti sociálního začleňování,

3. oblast vzdělávání – studentské praxe, seminární práce, výzkum,

Za Liberecký kraj memorandum podepsali Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, a Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

„Jsem nesmírně rád, že se spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci rozšířila o další důležitá témata. Podpis memoranda zavazuje kraj společně s vysokou školou pracovat na zlepšení podmínek v sociální oblasti a naplňovat strategii sociálního začleňování na další roky,“ uvedl Petr Tulpa.

-red-
s využitím tiskové zprávy Libereckého kraje
Foto: Liberecký kraj

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce