Nové posily ve vedení univerzity: prorektorka Maršíková a prorektor Lenfeld

Pro druhé funkční období si zvolil rektor Miroslav Brzezina dvě nové posily do vedení univerzity. Zahraniční agenda univerzity se tak vyčleňuje do samostatného referátu a jeho hlavou, prorektorkou pro zahraniční vztahy, bude Kateřina Maršíková z ekonomické fakulty. Novým prorektorem pro vědu a výzkum bude jmenován Petr Lenfeld z fakulty strojní.

Doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D., (*1977, Jilemnice) je docentkou na katedře podnikové ekonomiky a managementu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (EF TUL).

V roce 2017 se habilitovala v oboru podniková ekonomika a management na EF TUL. Na téže fakultě získala v roce 2003 akademický titul Ph.D. a předtím v roce 2000 titul inženýr v oboru podniková ekonomika. Zabývá se především problematikou řízení lidských zdrojů v širších souvislostech se zaměřením na vzdělávací a výzkumnou činnost a spolupráci s firmami v této oblasti i v mezinárodním kontextu. Na EF TUL garantuje magisterský studijní program, double degree, International Management. V současnosti vede dva studenty doktorského studia se zaměřením na oblast řízení lidských zdrojů.

Ve své pedagogické a výzkumné činnosti se věnuje tématu řízení lidí a trendům v managementu. Její aktuální h-index je 4. Je rovněž spoluautorkou několika mezinárodních monografií. Byla hlavní koordinátorkou mezinárodního projektu Erasmus +, KA2, strategické partnerství v letech 2016–2019 (partneři projektu: Německo, Velká Británie, Finsko a Litva), spoluřešitelkou projektů GA ČR zaměřených na rozvoj lidského kapitálu (v letech 2002–2003, 2004–2005 a 2009–2010). V současné době je manažerkou klíčové aktivity KA9 projektu ROLIZ zaměřené na vybrané procesy v oblasti řízení na TUL. V letech 2000–2003 působila na pozici administrátorky v Kanceláři pro vnější vztahy EF TUL. Od roku 2015 působí v Kariérovém centru TUL a je členkou Asociace vysokoškolských poradců a People Management Fora. Od roku 2019 byla předsedkyní Etické komise TUL.

Během svého působení na TUL absolvovala také řadu zahraničních mobilit v rámci programu ERASMUS na univerzitách ve Velké Británii, Německu, Portugalsku, Finsku a Litvě.

Kateřina Maršíková je vdaná a má dvě děti.

Prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld (*1967, Hradec Králové) je profesorem na katedře strojírenské technologie Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci (FS). Profesorem v oboru strojírenská technologie byl jmenován v roce 2008 na návrh Vědecké rady FS TUL. V roce 2001 se habilitoval v oboru strojírenská technologie na FS TUL. Na téže fakultě získal v roce 1997 akademický titul Dr. v oboru strojírenská technologie, zaměření zpracování plastů a předtím v roce 1989 titul inženýr v oboru strojírenská technologie na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci (dnes TUL).

Ve své pedagogické a tvůrčí činnosti se zabývá problematikou plastů a kompozitů, technologií a procesů zpracování plastů, konstrukcí forem, aditivními technologiemi ad. Je řešitelem projektů a výzkumných záměrů, autorem komercionalizovaných výsledků, mezinárodních a národních patentů, užitných vzorů, ověřených technologií a prototypů, autorem knih, skript, článků a publikací, garantem mezinárodních konferencí, kurzů a seminářů pro průmyslovou praxi. Jeho aktuální h-index je 5.

Na FS TUL garantuje doktorský studijní program technologie a materiály a navazující magisterský studijní program technologie plastů a kompozitů. Vychoval úspěšně 19 absolventů doktorského studia. V současnosti je odpovědným řešitelem projektu Excelentního výzkumu a v minulosti byl hlavním řešitelem tří projektů TA ČR a MV ČR a řešitelem výzkumného záměru. Ve vzdělávací oblasti byl řešitelem několika rozvojových projektů na FS TUL, spoluřešitelem projektů OP VpK a je spoluřešitelem projektů OP VVV.

Od roku 2014 byl děkanem Fakulty strojní TUL, jeho druhé funkční období skončilo 31. ledna 2022. V letech 2003–2014 vykonával na téže fakultě funkci vedoucího katedry strojírenské technologie. Od roku 2016 je členem databáze hodnotitelů NAÚ VŠ pro oblast vzdělávání strojírenství, technologie a materiály, kde má zkušenosti s hodnocením studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, včetně komisí pro institucionální akreditace. Od roku 2020 je členem stále komise pro metodiku hodnocení NAÚ VŠ v oblasti vzdělávání strojírenství, technologie a materiály. Dále je členem Vědecké rady FS VŠB-TUO a čestným členem Vědeckých rad FS ZČU v Plzni a FS ČVUT v Praze. Je rovněž členem Vědecké rady TUL a FM TUL. Jako člen oborových rad se podílí na koncepčním rozvoji doktorských studijních programů – kromě FS TUL také na Fakultě strojní ČVUT v Praze a Fakultě technologické UTB ve Zlíně. Od roku 2020 je členem Editorial Boardu vědeckého časopisu MM Science Journal. Od roku 2020 je členem Inženýrské akademie ČR. A od roku 2015 je předsedou Průmyslové rady FS TUL.

Petr Lenfeld je ženatý a má tři děti.

Rektor Miroslav Brzezina seznámí Akademický senát TUL se záměrem jmenování nových prorektorů na řádném zasedání senátu v úterý 8. února.

Prorektoři Pavel Satrapa, Radek Suchánek a Miroslav Žižka budou pokračovat ve svých funkcích. Slavnostní inauguraci rektora a prorektorů pořádá Technická univerzita v Liberci 22. února 2022 od 14.22 v aule.

-pir-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce