Profesoři Kvaček a Jirsák převzali Medaile města Liberce

V obřadní síni liberecké radnice předal včera primátor Tibor Batthyány Medaili města Liberce profesoru Robertu Kvačkovi za mimořádné zásluhy v oboru historie a profesoru Oldřichu Jirsákovi za mimořádné zásluhy v oboru nanotechnologií.

Profesora Kvačka na toto významné ocenění navrhla katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Laudatio laureátovi přednesl jeho kolega Milan Svoboda.

Připomněl, že profesor Kvaček působí na liberecké katedře historie již dvě desetiletí, více jak půl století přitom pedagogicky a vědecky pracoval na Univerzitě Karlově, jímž je absolventem.

„Mnozí Liberečané znají profesora Kvačka nejen ze sdělovacích prostředků […] Mnozí za ním cíleně docházejí vyslechnout tradiční úvodní slovo k pravidelné srpnové konferenci Česko-slovenské vztahy, trvající téměř třicet let. Je velkou zásluhou rovněž Roberta Kvačka, že také v tomto ohledu Liberec jako ukázka kultivovaných a kritických dialogů o společné minulosti vstoupil do širokého povědomí odborné i laické obce v České i Slovenské republice,“ uvedl včera v obřadní síni liberecké radnice doktor Svoboda a dále zmínil, že Robert Kvaček „je patrně jediným z českých historiků, který v jednom z rozhovorů otevřeně sdělil, že ,na prvním místě je život sám a povinnost vůči blízkémuʻ.“

„I tím se vymyká z předobrazu, jaký si veřejnost utvořila skrze stereotypní představy o profesorech humanitních oborů. Robert Kvaček jako učitel náleží k těm, kteří naslouchají a o to méně hovoří. Ovšem hovoří-li, vždy věcně, přesně, důvtipně a vtipně,“ pokračoval Milan Svoboda.

Profesor Kvaček za ocenění i slova kolegy poděkoval: „Člověk je i ve stáří malicherný a chce pohlazení a chce slyšet ,bylo to s tebou fajnʻ a vědět tak, že jeho úsilí, jeho život mají smysl. A toho se mi nyní dostalo vydatně,“ uvedl po převzetí medaile města profesor Kvaček.

„Když jsem v květnu roku 1945 poprvé přijel do Liberce, nenapadlo mě, že jednoho dne budu v obřadní síni této krásné radnice přebírat medaili města. Ale život je zákrutový a přináší nečekané chvíle,“ dodal profesor Kvaček.

Oldřicha Jirsáka na významné ocenění navrhla zastupitelka města Liberce Pavla Haidlová. Laudatio profesorovi Jirsákovi přečetla děkanka fakulty textilní Jana Drašarová. V úvodu zmínila, že Oldřich Jirsák působí na liberecké univerzitě již 39 let, dlouhé roky také jako vedoucí katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů fakulty textilní a také jako prorektor.

Připomněla, že: „univerzitní tým profesora Jirsáka jako první na světě vyvinul technologii na průmyslovou výrobu nanovláken a univerzita získala s patentem na toto zařízení světové prvenství.“

„Je autorem více jak 70 patentů, z nichž některé jsou světové, a především řada z těchto patentů je využívána v průmyslové praxi,“ pokračovala děkanka Jana Drašarová a dodala: „Svým působením zapsal Technickou univerzitu v Liberci na mapu světových výzkumných center a podstatnou měrou přispěl k proslulosti města Liberce jako celosvětově známého inovativního centra.“

„Není to první ocenění, ale je to na domácí půdě a to není v Česku až tak zvykem, o to víc si toho cením,“ řekl po převzetí medaile z rukou primátora Oldřich Jirsák a poděkoval své ženě za podporu ve své práci, emeritnímu rektorovi TUL Vojtěchu Konopovi, svému kolegovi z katedry Filipovi Sanetrníkovi a někdejší mluvčí univerzity Jaroslavě Kočárkové za pomoc při vývoji a také propagaci světového vynálezu.

„Dnes jsme byli oceněni dva. Na univerzitě máme ale stovky vynikajících odborníků v oblasti společenských věd, přírodních věd, v oblasti techniky, zdravotnických věd i hospodářských věd. Při řízení města vyvstává spousta problémů, kdybyste se s nimi, pane primátore, obrátil na naše odborníky, jistě by se vám dostalo zajímavých řešení. Spolupráce města a Technické univerzity v Liberci je nyní na výborné úrovni, ale mohla by být ještě užší,“ zakončil profesor Jirsák.

„Je mi velkou ctí, že mohu předat Medaile města Liberce hned dvěma váženým akademikům, z nichž každý si zaslouží svou kapitolu v dějinách Liberce. Pan profesor Kvaček patří k předním českým historikům a pan profesor Oldřich Jirsák k našim nejúspěšnějším vědcům. Oba ve svých oborech dosáhli těch nejvyšších met, což se jen tak někomu nepodaří a oba jsou vzorem pro své následovníky,“ řekl na úvod slavnostního obřadu primátor Batthyány.

Medaili města Liberce obdrželo od roku 1996 třináct osobností. Primátor Tibor Batthyány letos udělí ještě další významné ocenění osobnosti spjaté s Technickou univerzitou v Liberci: Jan Šolc, občanský aktivista, bývalý univerzitní pedagog, politik a někdejší poradce prezidenta Václava Havla, získá Čestné občanství města Liberce.

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., (* 1932) je český historik a pedagog. Jeho historiografické dílo má široký záběr; nejpočetnější jsou monografie a desítky studií věnované meziválečnému období a českým a československým dějinám první poloviny 20. století. Profesor Kvaček odkrýval moderní československé dějiny i před rokem 1989, a to navzdory ideologickým tlakům na úrovni tehdejší evropské historiografie. Jeho profesionální i lidský vklad poznamenal několik generací českých historiček a historiků.
Vědecký výzkum rozvíjel od poloviny 50. let na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a to nejprve jako odborný asistent, od roku 1966 jako docent a od r. 1990 jako profesor československých dějin. Od počátku učil své posluchače rekonstruovat obraz dějin na základě kritické analýzy různých typů pramenů, ale také s nadhledem a s rozhledem po evropské historiografii a především se stále přetrvávajícím profesionálním zápalem.
Od roku 1998 procházejí odborným školením profesora Kvačka také studenti TUL a vědecké směřování liberecké katedry historie nese jeho stopu. Jako spoluautor, vědecký garant, lektor či školitel se profesor Kvaček podílel a podílí na výzkumu i publikacích z dějin Liberecka a jako člen Vědecké rady FP TUL přispívá k podpoře pěstování i respektu humanitních věd na liberecké univerzitě. V roce 2012 udělila TUL profesoru Kvačkovi u příležitosti jeho životního jubilea Zlatou medaili TUL za celoživotní vědeckou a pedagogickou práci a podíl na formování a rozvoji vědy v Liberci.
Za své publikace o období okupace Československa a druhé světové války, vydávané spolu s publicistou Dušanem Tomáškem a věnované Emilu Háchovi, Aloisi Eliášovi a protektorátní vládě, získal profesor Kvaček Ceny Egona Erwina Kische. Na Slovensku mu byla udělena Cena Vojtecha Zamarovského.
 

 

Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc., (* 1947) je český vědec a vysokoškolský pedagog, člen katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů FT TUL. Jeho oborem je výzkum vláken a netkaných textilií, v němž dosáhl světové proslulosti. Jeho týmu se podařilo vyvinout unikátní technický postup výroby nanovláken, který průlomovým způsobem otevírá nové možnosti využití těchto materiálů v řadě průmyslových a medicínských oborů. Kromě toho je autorem několika desítek dalších patentovaných vynálezů.
V roce 1979 nastoupil jako vědecký pracovník na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci a později již na Technické univerzitě v Liberci se stal vedoucím katedry netkaných textilií. Od roku 2003 působil jako prorektor Technické univerzity v Liberci pro zahraniční styky, vědu a výzkum. Je autorem více než čtyřiceti patentů v oborech vlákna a netkané textilie. K jeho vynálezům patří technologie objemových textilií „Struto“. Podle těchto patentů byly instalovány výrobní linky v USA, Velké Británii, Austrálii, Malajsii, Venezuele a Číně. Pracovní tým katedry netkaných textilií pod jeho vedením vyvinul jako první na světě technologii umožňující průmyslovou výrobu nanovlákenné textilie. Nanovlákna mají průměr 50-500 nanometrů a odborníci je považují za materiál třetího tisíciletí. Název Nanospider obletěl celý svět a dostal se mezi sto národních unikátů, které reprezentují Česko v zahraničí.
Profesor Jirsák získal v roce 2006 ocenění v soutěži Česká hlava za vývoj unikátního zařízení Nanospider. V roce 2008 obdržel vyznamenání od prezidenta republiky za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 

-red-
Foto: Jan Král, Magistrát města Liberce

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce