Setkání se členy komise pro institucionální akreditaci v úterý 16. ledna 2024

Technická univerzita v Liberci si ve svém strategickém záměru vytýčila jako jeden ze svých cílů získat institucionální akreditaci. Institucionální akreditace znamená, že si univerzita může sama akreditovat studijní programy v určitých oblastech vzdělávání. Akreditujícím orgánem je poté Rada pro vnitřní hodnocení TUL. Konkrétně TUL usiluje o získání institucionální akreditace v pěti oblastech vzdělávání: ekonomické obory, historické vědy, informatika, kybernetika, strojírenství, technologie a materiály. Tyto oblasti vzdělávání byly zvoleny na základě diskuze s vedeními fakult.

Oprávnění k institucionální akreditaci předpokládá, že univerzita má funkční systém vnitřního zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Činnosti související s institucionální akreditací byly na univerzitě zahájeny již před čtyřmi roky. Za tu dobu bylo třeba přijmout řadu nových vnitřních norem a předpisů, popřípadě existující zásadně inovovat. Změny se týkaly již zmíněného systému zajišťování kvality, personálního složení Rady pro vnitřní hodnocení TUL, standardů studijních programů a mnoha dalších oblastí.

V minulém roce úsilí o získání institucionální akreditace vstoupilo do závěrečné fáze. V polovině roku 2023 byla podána žádost o institucionální akreditaci na Národní akreditační úřad pro vysoké školství. Na podzim se univerzita dověděla složení hodnoticích komisí – každá oblast vzdělávání je hodnocena samostatnou komisí. Komise pro dvě oblasti vzdělávání navštívily TUL již v listopadu a v prosinci. Zbylé tři komise budou hodnotit příslušné oblasti vzdělávání během ledna.

TUL zároveň 16. ledna 2024 navštíví komise pro institucionální prostředí. Součástí návštěvy komisí jsou rozhovory s vedením součástí, s garanty vybraných studijních programů, s vedoucími některých kateder a ústavů, s vybranými akademickými pracovníky a samozřejmě i se studenty.

Komise pro institucionální prostředí zároveň nabízí všem studujícím a zaměstnancům možnost s ní diskutovat témata a problémy, které studující či zaměstnanci považují ve vztahu k akademickému prostředí TUL za relevantní. Tato neformální diskuze se uskuteční 16. ledna 2024 v čase 15:30 až 16.00 v prostředí kavárny IC.

Miroslav Žižka
prorektor TUL pro vzdělávání a vnitřní legislativu
koordinátor institucionální akreditace na TUL

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

IMG_5907-2.jpg

Významnou pražskou památku už čistí světlo

Oči tisíců turistů se už nemusejí dívat na nevzhledný zelený biofilm vrostlý do zdiva Malostranské mostecké věže Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Zdivo prošlo v zasažených místech důkladnou očistou a dál už se bude čistit samo. Díky slunečním...

25. 3. 2024 | Věda a výzkum | 385