Máme dva nové docenty a dvanáct nových doktorů

Máme dva nové docenty a dvanáct nových doktorů
Nový docent Jiří Sloupenský

Rektor Technické univerzity Zdeněk Kůs na dnešní slavnostní promoci  jmenoval  dva nové docenty a předal diplomy dvanácti novým doktorům. Fakt, že Technická univerzita v Liberci má právo akademické tituly udělovat, vytváří podle něj  dobré podmínky pro vědeckou práci a profesní růst vědecko-pedagogických pracovníků.

Nové docenty, kteří se habilitovali před vědeckou radou příslušných fakult, jmenoval rektor TUL ve smyslu § 72 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ze dne 22. dubna 1998 po úspěšném habilitačním řízení.

Ve svém slavnostním projevu profesor  Kůs zdůraznil význam dalšího vzdělávání a získávání vysokých akademických titulů na naší univerzitě.„To, že tu dnes stojí noví docenti a doktoři, také znamená, že naše univerzita vychovává kvalitní vědce a pedagogy. Kvalita vědecké činnosti, publikace, prezentace na odborných konferencích a právě možnost udělování doktorských titulů a docentur jsou hodnoty, které univerzitě nikdo nemůže upřít. Technická univerzita v Liberci se profiluje jako vědecko-výzkumná škola a pevně věřím, že takovou pozici bude mít i v dalších desetiletích. To závisí také na vás," obrátil se profesor Kůs  na nové docenty a doktory.

Novými docenty TUL jsou:
Docent Ing. Josef Černohorský, Ph.D  (*1979)
Je absolventem Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TUL, obor Mechatronika. Na této fakultě mu byla udělena vědecká hodnost „doktor“ v roce 2007 Habilitační práci vypracoval na téma „Momentové řízení jako součást regulačních struktur moderních elektrických pohonů a jeho aplikace“ a obhájil ji před vědeckou radou FM TUL dne 23. listopadu 2015. Téhož dne přednesl habilitační přednášku na téma „Řízení rehabilitačního rotopedu“. Josef Černohorský je jmenován docentem ve vědním oboru Technická kybernetika.

Docent Ing. Jiří Sloupenský, CSc. (*1952)
Je absolventem ČVUT v Praze, Fakulty elektrotechnické, obor Elektronické počítače. Vědecká hodnost „kandidát věd“ mu byla udělena v roce 1988 na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci, na Fakultě strojní, v oboru Technická kybernetika. Habilitační práci vypracoval na téma „Automatizace a elektronické systémy rotorových dopřádacích strojů“ a obhájil ji před vědeckou radou Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL dne 10. června 2015. Téhož dne přednesl habilitační přednášku na téma „Aplikace magnetického ložiska a malého elektrického pohonu v rotorovém předení“. Jiří Sloupenský, je jmenován docentem ve vědním oboru Technická kybernetika.

Seznam nových nositelů titulu Ph.D:

FAKULTA STROJNÍ – diplomy předal děkan fakulty Petr Lenfeld
Ing. Pavel Brdlík, Ing. Lukáš Stanislav, Ing. Jiří Technik

FAKULTA TEXTILNÍ diplomy předala proděkanka fakulty Gabriela Krupinská :
Ing. Adnan Ahmed Mazari, Ing. Vijaykumar Narayandas Baheti, Guocheng Zhu, M.Eng

EKONOMICKÁ FAKULTA diplomy předal děkan fakulty Miroslav Žižka:
Mgr. Jan Dovolil, Ing. Pavla Kubová, Ing. Jan Mačí, Ing. Jitka Šturmová

FAKULTA MECHATRONIKY INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ diplomy předal děkan fakulty Václav Kopecký: Mgr. Jan Holeček, Ing. Petr Horník, RNDr. Jan Němeček

Složením státní doktorské zkoušky, vypracováním a obhajobou disertační práce prokázali jmenovaní absolventi doktorských studijních programů hluboké teoretické znalosti, přinesli nové poznatky a prokázali schopnost samostatné vědecké práce. Tím splnili podmínky stanovené § 47 zákona č. 111 Sbírky z roku 1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, a proto jim byl udělen akademický titul „doktor“.

Redakce T-UNI všem novým docentům a doktorům srdečně blahopřeje.

-red-

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645