Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Fakulta strojní připravuje nové doktorské studijní programy

Fakulta strojní připravuje nové doktorské studijní programy
Vědecká práce vyžaduje špičkové vybavení

Naše fakulta strojní připravuje nové doktorské studijní programy a zároveň se zaměří na další rozvoj přístrojového a laboratorního vybavení, aby odpovídalo současným nárokům na doktorské studium a na vědeckou práci. Své záměry bude fakulta realizovat v rámci dvou projektů z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, které byly podpořeny dotací zhruba 55 mil Kč (Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL a Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy FS TUL). Realizaci projektů, které jsou spolufinancovány EU, zahájili  strojaři v květnu 2017 a budou ukončeny v roce 2022.

Fakulta strojní nabízí v současné době pět doktorských studijních programů, které studuje zhruba osm desítek doktorandů. Jsou mezi nimi například studenti z Polska, Německa, Vietnamu, Ruska, Ukrajiny, Kosova, Indie, Libanonu aj. „Koncepce současného doktorského studia strojírenských oborů stále vychází z tradičních vědecko-výzkumných směrů. To už ale nestačí, protože v průběhu posledních deseti let došlo na fakultě k výrazným posunům ve smyslu rozvoje a širšího směrování vědy a výzkumu do oblastí nových materiálů, technologií, nanotechnologií, mechaniky, biomechaniky a mechatroniky a k širší mezioborové spolupráci.“ zdůvodnil děkan fakulty strojní Petr Lenfeld nutnost přípravy nových akreditací.

Obecně se předpokládá, že absolventi doktorských studijních programů posílí stávající vědecké týmy. A cílem projektů je mimo jiné posílit schopnosti a způsobilost doktorandů k samostatné vědecké, výzkumné a vývojové práci a pro řešení náročných problémů vybraných oblastí technických oborů. „Nové doktorské studijní programy připravuje naše fakulta také s ohledem na nutnost zvyšovat mezinárodní standard a internacionalizaci. Proto posílíme povinné mezinárodní stáže na zahraničních institucích, nabídneme studium akreditované v anglickém jazyce, ve větší míře umožníme zahraničním studentům studovat a vědecky bádat na naší fakultě. Součástí studia bude rovněž cyklus seminářů v prvním ročníku k posílení obecných kompetencí studentů (práce s vědeckými databázemi, kurz akademického psaní, kurzy psaní projektů ad.),“ doplnil proděkan fakulty strojní pro vědu, výzkum a doktorské studium Martin Bílek. Připomněl, že jednou s aktivit projektu jsou i tři měsíční zahraniční stáže akademických pracovníků na pozicích PostDoc na zahraničních univerzitách – Univerzita RWTH Aachen, Technische Universität Dresden a University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz.

Náročné studium vyžaduje odpovídající zázemí. Proto fakulta strojní současně s přípravou nových studijních doktorských programů, realizuje projekt zaměřený na rozvoj přístrojového vybavení určené pro experimentální podporu výzkumu doktorandů. Tato inovace ve vybavení infrastruktury umožní mladým vědcům zapojit se do systematického výzkum a vývoje v řadě oblastí. Aktuální je například vývoj nových pokročilých materiálů, hybridních struktur, hlubší výzkum vírových struktur a turbulence, atd. Jedním ze směrů s velkým inovačním potenciálem je i vizualizace technologické scény ve 3D.

Více o projektech na:
Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL (DspFsTUL, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002718)Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy FS TUL (ViFsTUL, registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002650)

-red-

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce