Evropská komise udělila prestižní HR Award našemu CxI

lidé na CxI (6).jpg
Svého zaměstnavatele by valná většina lidí z CxI doporučila svým známým

Rovné pracovní i platové podmínky pro ženy i muže, transparentní výběrová řízení, možnost sladit práci s rodinným životem a další desítky hledisek. Ocenění HR Award stvrzuje, že Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI) garantuje excelenci v péči o pracovní podmínky svých vědců.

Zahraniční uchazeči o práci jsou zvyklí se na HR Award ptát

Ocenění udělované Evropskou komisí má v mezinárodní vědecké komunitě svou váhu. „Pokud se nějaký zahraniční vědec zajímá o práci u nás, je zvykem, že se na HR Award zeptá. Je to pro vědce garance toho, že instituce dodržuje podmínky a servis v oblasti lidských zdrojů na vysoké úrovni,“ říká ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CxI) Petr Tůma a dodává: „Podíl zahraničních pracovníků na našich pracovištích chceme zvyšovat i nadále, proto má pro nás HR Excellence in Research Award zásadní význam.“

CxI má okolo 170 vědecko-výzkumných pracovníků, asi desetina jsou cizinci ze všech koutů světa.

Cesta k získání HR Award byla více než trnitá a zabrala týmu lidí pod vedením hlavního garanta Zdeňka Kůse dva roky. Prvním krokem bylo přihlášení se k základním evropským dokumentům zaměřeným na pracovní podmínky a etiku, kterými jsou Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání nových pracovníků, které Evropská komise přijala v roce 2005.

Dalším krokem bylo vypracování rozsáhlé GAP analýzy, která nabídla odpověď na otázku, jaký je aktuální stav v péči o lidské zdroje na CxI, tedy nakolik Ústav už splňuje podmínky Charty a Kodexu, a v kterých bodech má ještě rezervy.

Řešitelský tým ve spolupráci s vedením Ústavu musel detailně charakterizovat stav a zavedené mechanismy v oblastech jako bezpečnost pracovního prostředí, transparentnost výběrových řízení, podpora pro nově nastupující zaměstnance, kariérní postup včetně profesního růstu, vzdělávání zaměstnanců, smysluplné organizace řízení i jasných pravidel hodnocení.

GAP analýza popisuje také, nakolik jsou nastaveny a zajištěny rovné pracovní a platové podmínky pro muže a ženy, systém odměňování, komunikaci vedení směrem k zaměstnancům, možnosti podpory pro skloubení pracovního a rodinného života a další. Takovýchto zásadních okruhů týkajících se HR a práce s lidskými zdroji rozpracovala GAP analýza čtyři desítky.

„Na podkladě této analýzy jsme pak vypracovali Akční plán, ve kterém jsme si stanovili jasné cíle a konkrétní kroky, které povedou k odstranění zjištěných nedostatků a zlepšení práce ústavu v oblasti lidských zdrojů. Tento dokument posuzovala mezinárodní komise a uznala náš plán za realistický a zároveň dostatečně ambiciózní. Na základě něj nám Evropská komise známku HR Award udělila,“ říká profesor Kůs, garant projektu OP VVV Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností, z kterého se příprava dokumentů nezbytných pro získání HR Award z velké části financovala.

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se na celém procesu podíleli, za práci, která byla pro všechny tak trochu nová, ale do budoucna nesmírně důležitá,“ dodává Kůs.

Svého zaměstnavatele naprostá většina doporučuje

Přínosem podle něj byla i podmínka zapojit do monitorování situace na CxI všechny zaměstnance. Řešitelský tým proto vypracoval rozsáhlý průzkum spokojenosti zaměstnanců a vedení ústavu uspořádalo také tři tematická setkání se svými lidmi, na kterých se řešily internacionalizace, pracovní prostředí a pracovně-právní vztahy.

„Zaměstnanci hodně pozitivně hodnotili časovou flexibilitu a z průzkumu také vyplynulo, že 81 % respondentů by CxI doporučilo jako zaměstnavatele svým přátelům, takže HR Award získalo CxI zaslouženě,“ hodnotí ředitelka Referátu pro rozvoj lidských zdrojů na CxI Alena Kábová.

V České republice zatím nemá HR Award takovou tradici. Jako první získala toto prestižní ocenění Mendelova univerzita v Brně teprve v roce 2018. Na Západě má nejen tradici, ale i velkou váhu při získávání státních projektů a financí. Například ve Španělsku instituce, která nemá tento label, nedosáhne na státní granty a dotace.

HR Award přináší plusové body při hodnocení projektů

„V českém vědeckém prostředí není dosah známky HR Award až tak rozsáhlý, ale přináší bonifikaci při hodnocení některých projektů, což je vedlejší, ale vítaná přidaná hodnota,“ dodává docent Tůma.

CxI získal label HR Excellence in Research Award na dva roky, poté mezinárodní komise zhodnotí, zda v oblastech vytyčených Akčním plánem ústav pokročil kupředu, a rozhodne o ponechání prestižní známky na další tři roky, nebo o jejím odebrání. HR Excellence in Research Award je tak ze své podstaty nikdy nekončící proces, který není jen známkou dosažení excelence, ale i zárukou snahy o neustálý rozvoj v oblasti lidských zdrojů. 

Radek Pirkl

GAP Analýza, Akční plán CxI a další klíčové dokumenty k HR jsou přístupné zde.

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce