Nový studijní program vychová všestranné experty na ochranu přírody a životního prostředí

dragon-fly-8116692_960_720-2.jpg
Katedra biologie FP TUL přijímá přiohlášky do nového bakalářského studijního programu Ochrana přírody a životního prostředí do konce srpna. Foto: Willfried Wende, Pixabay

Stále větší potřebě odborníků na ochranu přírody vychází vstříc Katedra biologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Katedra otevřela nový studijní program Ochrana přírody a životního prostředí a do konce srpna přijímá přihlášky ke studiu. Uchazeče čeká pestré studium maximálně zaměřené na praktickou uplatnitelnost absolventů, které zaměstnají nejrůznější instituce působící v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Liberecký kraj dosud v souvislosti s ochranou přírody zažíval paradox. Přestože se na jeho území rozprostírají hned tři chráněné krajinné oblasti a národní park, odborníky na jejich ochranu vychovávaly jiné regiony. Nový neučitelský studijní program Ochrana přírody a životního prostředí to změní. „Akcentujeme potřebu odborníků na tuto problematiku. Týká se nejen všech úrovní státní správy a samosprávy, ale i výzkumu a soukromého sektoru. Uchazeči, kteří se chtějí profesně věnovat oblasti ochrany přírody a životního prostředí, už nebudou muset za studiem odcházet jinam,“ říká vedoucí nově založené katedry biologie Vilém Pavlů.

Katedra novým bakalářským programem reaguje na stav životního prostředí ve světě. Bere v potaz nejen evropskou úmluvu o ochraně přírody či European Green Deal, ale i program udržitelného rozvoje OSN. Nový program je i v souladu se závěry Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti v Montrealu z prosince 2022, kde se dohodlo, že do konce desetiletí bude „účinně chráněno a spravováno“ nejméně 30 % pevniny, vnitrozemských vod, pobřežních a mořských oblastí. „K naplňování těchto cílů je potřeba kvalifikovaných odborníků. Těch přitom u nás není dostatek,“ dodává Vilém Pavlů.

Velký důraz na praxi

Studium nového programu bude rozmanité. Nový studijní program nabízí vzdělání v biologických vědách, ale i základy dalších oborů, jako jsou geologie, chemie, geoinformatika nebo lesnictví. Uchazeči a uchazečky poznají moderní metody ochrany přírody i životního prostředí jako celku. Získají tak komplexní vědomosti, dovednosti a zkušenosti, které jim umožní přímé uplatnění v praxi.

Velký důraz bude kladen na praktickou stránku. Studenti si totiž řešení soudobých problémů ochrany přírody a životního prostředí ověří přímo v terénu. „Terénní cvičení s určovacími praktiky a především praktickými ukázkami managementu ochrany přírody jsou významnou součástí studia. Náplň nového studijního programu jsme konzultovali s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci (AOPK),“ dodává profesor Pavlů.

Absolventi budou schopni řešit problémy ochrany přírody a životního prostředí jak po odborné, tak po správní a legislativní stránce. Uplatnění naleznou v institucích působících v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jedná se především o státní správu a samosprávu – například obecní, městské a krajské úřady, ministerstva, AOPK, Českou inspekci životního prostředí České republiky nebo správy národních parků. Pracovat mohou také v nevládních organizacích, jež pečují o chráněná území, jsou zapojeny do záchranných programů nebo ekologické výchovy. Absolventi najdou uplatnění také v soukromé sféře jako podnikoví ekologové nebo odborníci na analýzu stavu životního prostředí.

Katedra biologie FP TUL vznikla 1. ledna 2023 z oddělení biologie na katedře chemie. Na katedře je možné studovat bakalářské programy Přírodopis pro vzdělávání, nově Ochranu přírody a životního prostředí a navazující magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň základní školy. Kombinace přírodopisu pro vzdělávání jsou možné s matematikou, fyzikou, chemií, tělesnou výchovou a zeměpisem.

Katedra sídlí v budově T TUL v Třebízského 1244/2 a v budově Výzkumné stanice pro travní porosty Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i. Rolnická 85/6.

Adam Pluhař

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce