Máme dva nové docenty, promovalo třináct doktorů

Docent Petr Šidlof..jpg
První docentské okamžiky. Ludmila Fridrichová převzala jmenovací dekret.

Jmenovací dekrety převzali z rukou rektora Zdeňka Kůse docenti Ludmila Fridrichová z fakulty textilní a Petr Šidlof z fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Následovaly promoce nových doktorů.

Ve svém slavnostním projevu rektor Zdeněk Kůs poděkoval jmenovaným vědcům za jejich dosavadní práci pro Technickou univerzitu v Liberci a hovořil dále o novele zákona o vysokých školách v souvislosti se zachováním akademických svobod mimo jiné i v oblasti jmenování docentů.

„Již dlouho slýcháme o tom, že se připravuje novela zákona o vysokých školách, trvá to dlouho, ale dnes to vypadá, že skutečně bude. Věřím, že tato novela nebude pokroucena a znehodnocena nekvalifikovanými zásahy v parlamentu, a věřím, že umožní vysokým školám, aby dávaly společnosti dostatek kvalifikovaných docentů a profesorů,“ uvedl včera odpoledne v univerzitní aule rektor Zdeněk Kůs, poté přikročil ke jmenování docentů.

Před vědeckou radou Fakulty textilní se habilitovala Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D.

Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D., se narodila 28. března 1961 v Podbořanech.  V roce 1985 absolvovala Vysokou školu strojní a textilní v Liberci, Fakultu textilní, obor Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu.

Vědecká hodnost „doktor“ v oboru Textilní inženýrství jí byla udělena na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci v roce 2000.

Habilitační práci vypracovala na téma „K problematice ohybové tuhosti textilií“ a obhájila ji před vědeckou radou Fakulty textilní TUL dne 8. prosince 2014. Téhož dne přednesla habilitační přednášku na téma „Textilie pro interiéry – ohybová tuhost“.

Je jmenována docentkou ve vědním oboru Textilní technika a materiálové inženýrství.

Před vědeckou radou Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií se habilitoval Ing. Petr Šidlof, Ph.D.

Ing. Petr Šidlof, Ph.D., se narodil 22. ledna 1979 v Liberci.

V roce 2003 absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, obor Fyzikální inženýrství.

Vědecká hodnost „doktor“ mu byla udělena v roce 2007 na Univerzitě Karlově v Praze, na Matematicko-fyzikální fakultě v oboru Vědeckotechnické výpočty.

Habilitační práci vypracoval na téma „Numerické modelování a experimentální výzkum proudění v oblastech s pohyblivou hranicí“ a obhájil ji před Vědeckou radou Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií dne 25. března 2015. Téhož dne přednesl habilitační přednášku na téma „Numerické simulace samobuzených kmitů lidských hlasivek“.

Je jmenován docentem ve vědním oboru Aplikované vědy v inženýrství.

Po předání jmenovacích dekretů novým docentům Technické univerzity v Liberci přistoupil rektor spolu s děkany příslušných fakult k předávání diplomů novým doktorům z fakulty strojní, fakulty textilní, ekonomické fakulty a fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Promovaní od té chvíle mohou užívat akademického titulu „doktor“ – Ph.D. a jsou to:

Fakulta strojní

Ing. Jaroslav Fábera (*1974)

Disertační práce na téma: „Přenosové jevy při sušení plošných textilních materiálů“.

Ing. Kateřina Horáková (*1983)

Disertační práce na téma: „Numerická simulace magnetohydrodynamických toků“.

 

Fakulta textilní

Ing. Lenka Techniková (*1986)

Disertační práce na téma:  „Objektivní systém hodnocení žmolkovitosti s využitím metody gradientních polí a prostorové analýzy dat“.

 

Ekonomická fakulta

Ing. Martina Beránek (*1964)

„Vztah systému vzdělávání a organizační kultury v hotelnictví“.

Ing. Veronika Mašínová (*1987)

„Spokojenost a loajalita zákazníků podniků internetového obchodu“.

Ing. Darina Myšáková (*1985)

„Hodnocení investičního portfolia podniků investujících do obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na bioplyn“.

Ing. Martin Petříček (*1986)

„Rozhodování podniku v kontextu vývoje ekonomiky“.

Ing. David Pur (*1985)

„Oceňování aktiv a pasiv a jeho vliv na stanovení hodnoty podniku“.

 

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Ing. Pavel Dostrašil (*1984)

„Kinetostatická syntéza krokových mechanizmů s klasickou a elektronickou vačkou“.

Ing. Tomáš Drahoňovský (*1985)

„Rekonfigurovatelný systém na FPGA obvodu“.

Ing. Petr Pfeifer, MSc., MBA (*1975)

„Spolehlivost mikroelektronických obvodů a nanostruktur“.

Ing. Julie Volfová (*1980)

„Modelování následků vlivu životního prostředí na veřejné zdraví s využitím socioekonomických kategorií v podmínkách České republiky“.

Ing. Lukáš Zedek (*1984)

„Modelování transportně-chemických procesů“.

 

Doktorské diplomy v předstihu převzaly také dvě absolventky fakulty strojní. První musela již před několika týdny odcestovat domů do Vietnamu, druhá absolventka čekala v termínu promocí přírůstek do rodiny. Byly to:

Ing. Trinh Thi Linh (*1984)

Obhájila disertační práci na téma: „Geopolymerní kompozitní systémy vyztužené vlákny mikrometrových, submikrometrových a nanometrových rozměrů - příprava a mechanické vlastnosti “.

O tom, jak se vietnamské studentce u nás žilo a studovalo, jsme psali v článku: »Se studiem v Liberci jsem naprosto spokojená«.

Ing. Lucie Schmidová (*1985)

Obhájila disertační práci na téma: „Hodnocení parametrů integrity povrchu a využití poznatků pro zefektivnění obrábění ozubených kol“.

Srdečně gratulujeme!

-red-

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce

correct-2.jpg

Jedinečný displej absolventa TUL boduje ve světě. »Vidí« lépe

Firma CREAL absolventa TUL Tomáše Sluky je čtvrtým nejlepším startupem Švýcarska. Úspěch má díky vývoji jedinečného displeje pro zařízení s rozšířenou realitou, v němž může oko zaostřovat jako v reálném světě. Nový displej dává rozšířené realitě...

4. 1. 2022 | Lidé | 645