Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Zemřel profesor Ivan Netuka, člen Vědecké rady TUL

data-nodes-19848-ivan-netuka-foto-16x9-resize-w1280-h0.JPG
Profesor Ivan Netuka, zdroj: MFF UK

Ve středu 14. října zemřel ve věku 76 let Ivan Netuka, profesor Univerzity Karlovy, emeritní děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK a člen Vědecké rady Technické univerzity v Liberci.

RNDr. Ivan Netuka, DrSc., se narodil 7. 7. 1944 v Hradci Králové. Vystudoval aplikovanou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1978 se habilitoval, v roce 1985 mu byla udělena vědecká hodnost doktor fyzikálně-matematických věd a v roce 1986 byl jmenován profesorem. Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem v matematické analýze, předním představitelem pražské školy teorie potenciálu a autorem či spoluautorem monografií a významných matematických prací. Aktivně se účastnil mnoha desítek prestižních konferencí v oboru, velmi často jako zvaný řečník. Dlouhodobě se věnoval také historii matematiky.

Celoživotní odborná dráha Ivana Netuky se pojila s MFF UK, kde pedagogicky působil 50 let a patřil mezi její významné a uznávané učitele. V období let 1979–2005 byl jejím proděkanem, zástupcem děkana i děkanem. Byl také ředitelem Matematického ústavu Univerzity Karlovy. Byl členem korespondentem Bavorské akademie věd, opakovaně pak členem Vědecké rady Univerzity Karlovy.

Dvanáct let byl členem Vědecké rady Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a od roku 2018 byl členem Vědecké rady Technické univerzity v Liberci.

Byl členem Akademického sněmu Akademie věd České republiky, působil v Radě Matematického ústavu Akademie věd. Od roku 2003 byl členem a od roku 2017 předsedou Grémia Akademie věd pro vědecký titul „doktor věd“. V roce 2017 ho Akademický sněm zvolil místopředsedou Vědecké rady Akademie věd České republiky. Po mnoho let se Ivan Netuka věnoval práci v Jednotě československých (později českých) matematiků a fyziků a také v European Mathematical Society.

Profesor Netuka byl v roce 2008 jmenován vládou České republiky do předsednictva Grantové agentury České republiky, od roku 2014 stál v jejím čele. Byl zástupcem Grantové agentury a Akademie věd v Governing Council of the European Science Foundation, od roku 2014 zastupoval Českou republiku v Science Europe. V roce 2016 a znovu v roce 2018 jmenovala vláda České republiky profesora Netuku členem Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Profesoru Netukovi byla udělena řada domácích i zahraničních ocenění, například francouzské vyznamenání Rytíř řádu Akademických palem, Rakouský řád za vědu a umění 1. třídy, Zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy, Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách Akademie věd České republiky.

V listopadu roku 2019 udělil rektor TUL Miroslav Brzezina profesorovi Netukovi Bronzovou pamětní medaili TUL za dlouhodobě dosahované mimořádné pracovní výsledky a přínos k rozvoji univerzity.

„Odchodem Ivana Netuky ztrácíme vynikajícího pedagoga, významného vědce s mezinárodním renomé, výborného organizátora a obětavého kolegu. Jeho všestranná činnost zanechává hlubokou stopu v životě Univerzity Karlovy, naší fakulty i akademické a matematické komunity v naší zemi,“ píše děkan MFF UK Mirko Rokyta.

Rektor TUL Miroslav Brzezina dodává: „Znal jsem Ivana Netuku 38 let, ve druhém ročníku svých studií jsem mu dělal pomocnou vědeckou sílu a později jsem u něj dělal interní vědeckou aspiranturu, znali jsem se velmi dobře i po osobní stránce. Byl mi vždy dobrým rádcem, a to z daleka nejen v oboru matematiky. Jeho životní zkušenosti byly obrovské a on je dokázal předat a inspirovat jimi. Jeho odchod je pro mě osobně citelná ztráta.“

Profesor Netuka bude pohřben v nejužšším rodinném kruhu příští týden.

Čest jeho památce.

-red-

S použitím tiskové zprávy MFF UK

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce