Používáme cookies. Z důvodu zkvalitňování potřebujeme vědět, o které články mají návštěvníci zájem.

Zahájení realizace projektu Pre-seed ENVITECH „Inovativní výrobky a environmentální technologie“

Liberec, 21. února 2014

Technická univerzita v Liberci (TUL), Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) a Fakulta textilní (FT) realizují v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Pre-seed projekt „Inovativní výrobky a environmentální technologie“ orientovaný do oblasti Konkurenceschopné strojírenství. Projekt bude trvat 2 roky, jeho začátek je naplánován k 1. 1. 2014 s předpokládaným ukončením realizace projektu k 31. 10. 2015. Je zaměřen na urychlení zavádění vybraných nových a nadějných technologií a vynálezů s podmínkou vysokého aplikačního potenciálu do průmyslové praxe.

Technická univerzita v Liberci získala dotaci ve výši 22.217.152,- Kč od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, 15 % z celkové dotace je poskytnuto ze státního rozpočtu a 85 % je hrazeno z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Hlavním cílem projektu Pre-seed Inovativní výrobky a environmentální technologie (ENVITECH), orientovaného do oblasti Konkurenceschopného strojírenství (http://cxi.tul.cz/konkurenceschopne-strojirenstvi/o-nas.html), je urychlení zavádění nových a nadějných technologií a vynálezů s podmínkou vysokého aplikačního potenciálu do průmyslové praxe, které jsou v současné době na Technické Univerzitě v Liberci (TUL) k dispozici. „Očekávaným přínosem projektu Envitech je, kromě urychlení komercializace řešených VaV aktivit projektu, také vytvoření a rozvoj specializovaného týmu zaměřeného na urychlení transferu technologií vyvíjených na TUL. Tento tým bude zaměřen na další rozvoj a intenzifikaci reálného uplatnění komerčního potenciálu TUL představovaného duševním vlastnictvím univerzity a jejím specifickým personálním a instrumentálním zabezpečením. Rozpracování jednotlivých VaV aktivit umožní efektivní rozvoj a využití řešitelských týmů s následným prohloubením a rozšířením přímé spolupráce s průmyslovou sférou na základě profesionálního obchodního styku,“ uvedl řešitel projektu Ing. Tomáš Lederer, Ph.D

Druhotným cílem projektu je rozvoj infrastruktury pro transfer technologií TUL. Ten spočívá ve vytvoření funkčního týmu při pro zajištění komercializace. Získané znalosti a zkušenosti při realizaci projektu jsou dále významným přínosem pro další rozvoj infrastruktury pro transfer technologií TUL.

V aktivitách projektu ENVITECH realizovaným relativně autonomním realizačním týmem, je zastoupena podpora inovativních výrobků, aplikace nanomateriálů pro ekologičtější strojírenskou výrobu a ekologická využití odpadních a běžně se nacházejících elementů s možnou vysokou přidanou hodnotou. Mezi ty patří využití přírodních organicko-anorganických plniv v polymerních systémech plnící požadované materiálové parametry, při použití odpadních přírodních plniv; Výroba plošných textilních struktur pojených kolmým kladením polymerní taveniny, či Kompozity na bázi geopolymerů s krátkovlnnou a nanopartikulární výztuží nacházející uplatnění při tvorbě kompozitů s tepelnou odolností až 1200°C, sanaci kulturních památek a odpadů.

V rámci projektu bude podpořen rozvoj přístroje FOTOCHROM – Zařízení pro sledování dynamiky iniciační a reverzní fáze fotochromatické barevné změny funkčních barviv, využitelný producenty výrobků uplatňující barvoměnné pigmenty, na bázi měření dynamických změn spektrálních vlastností materiálů vlivem teploty a UV záření. Aktivity v oblasti Optimalizace užitných vlastností procesních kapalin s využitím nanostruktur mají za úkol splnění ekologických požadavků, snížení zdravotních rizik a zlepšení technologie obrábění – to vše v oblasti podpory Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrany jejich duševního vlastnictví.

Oblast konkurenceschopného strojírenství má za úkol dlouhodobě snižovat ekologickou zátěž za použití přírodních materiálů, inovovat a rozvíjet technologie a technologické postupy a optimalizovat procesní parametry ovlivňující konečné vlastnosti dílů vyráběných moderními a progresivními netřískovými technologiemi.

Projekt Pre-seed podporuje instituce zapojené do aplikovaného výzkumu s cílem komerčně využít výsledky výzkumu v praxi prodejem licencí, smluvní spoluprací s průmyslovými partnery, včetně zakládání nových podniků.

Informace o OP VaVpI: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace pro období 2007 - 2015 ("OP VaVpI") je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence. OP VaVpI byl schválen vládou dne 2. 4. 2008, oficiálně byl podepsán Evropskou komisí dne 1. 10. 2008. Řídicím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontakt pro média:

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

řešitel projektu

mobil: 603 242 832

e-mail: tomas.lederer@tul.cz

 

KORONAVIRUS – OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

Vedení školy aktualizuje opatření a nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. AKTUÁLNÍ INFORMACE

Další články v rubrice

 

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis / University Magazine

Newsletter

Již brzy!