středa 12. srpen 2020   |   O nás   |   RSS   |   Mapa stránek   |   Přihlásit se   |   Kontakt
Úvod > Rubriky > Věda a výzkum > Projekty > ZAHÁJENÍ PROJEKTU PRE-SEED „Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií“

ZAHÁJENÍ PROJEKTU PRE-SEED „Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií“

Liberec, 24. února 2014

Technická univerzita (TU) v Liberci, Ústav pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace (CxI), realizuje v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Pre-Seed projekt „Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií. Projekt bude trvat 22 měsíců, začátek řešení je k 1. 1. 2014 s předpokládaným ukončením k 31. 10. 2015. Projekt je zaměřen na cílené vyhledávání partnerů z podnikatelského sektoru pro komerční uplatnění vybraných nadějných výsledků výzkumu v praxi.

Technická univerzita v Liberci získala dotaci ve výši 33 354 929 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 15 % z celkové dotace je poskytnuto ze státního rozpočtu a 85 % je hrazeno z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace .

Hlavním cílem projektu, který je orientovaný do oblasti materiálového výzkumu, je urychlení zavádění nových progresivních technologií, materiálů a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem do průmyslové praxe. Výsledkem projektu budou uzavřené licenční smlouvy na poskytnutí dosaženého a ověřeného know how.

Vedoucí řešitel projektu, prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., uvedl: „Pro komercializaci individuálních výsledků bude uskutečněn všestranný průzkum uplatnitelnosti, na jehož základě bude připravena komercializační strategie spolu s nutnými postupy následného uplatnění těchto výsledků v jednotlivých tržních oblastech“.

Specifické cíle řešení projektu lze shrnout v následujících bodech:

• Ověření možností výroby nových materiálů v poloprovozních podmínkách a ověření jejich dlouhodobé funkčnosti a životnosti.

• Porovnávací studie vlastností vyvinutých materiálů s jinými obdobnými materiály, které jsou již komercializovány.

• Konstrukce a sestavení „měřicích tratí“ pro ověření vlastností vyvinutých materiálů. Jde především o oblast membrán a filtrů, jejichž zacílení na daný tržní segment je poměrně značné, vzhledem k mnoha směrům jejich možného uplatnění.

• Vytvoření týmu přímo pro transfer technologií (zajišťování komercializace a s ní souvisejících aktivit) a budovaní „infrastruktury“ pro další rozvoj Pre-Seed aktivit na TUL.

Průkazným výstupem výše uvedených specifických cílů budou hlavně:

• Technologické listy pro nastartování výroby jednotlivých produktů a to i v těch, které nepostoupí do druhé etapy řešení projektu.

• Technické zprávy srovnání užitných vlastností našich materiálů a technologií s jinými podobnými výrobky dostupnými na trhu a tím i ověření jejich komerčního potenciálu.

• Rozvoj experimentální infrastruktury pracovišť Laboratoře aplikace nanomateriálů o již zmíněné (nové) měřicí tratě.

• Vytvoření realizačního týmu pro transfer technologií cílených v oblasti materiálového výzkumu. Tento tým bude působit ve své činnosti i po ukončení projektu, další z jeho hlavních činností bude také zavedení „mechanismů“ pro využití příjmů z komerčních činností pro další rozvoj (Pre-Seed) aktivit na TUL.

Z pohledu uplatnitelnosti výsledků je nezbytné vyhodnotit výsledky (komerčních) aplikací výstupů předchozích projektů (tj. z výzkumného záměru a výzkumných center), které byly realizovány formou užitných vzorů, patentů, přihlášek vynálezů, funkčních vzorků a prototypů zařízení, metodik i nadějných technologií.

Jak již bylo zmíněno výše, v tomto projektu půjde i o konsolidaci kapacit pro efektivní a optimální přenos technologií a s tím spojené vytváření kompetencí pro využití příjmů z komerčních činností pro další rozvoj Pre-Seed aktivit na Technické univerzitě v Liberci. Reflexí těchto činností bude právě realizovaný přenos výsledků výzkumu do průmyslové praxe a s tím související zajištění kvalifikovaných pracovníků ve výzkumných týmech centra pro výzkum nanomateriálů, pokročilých technologií a inovací (CxI). Tento Pre-Seed projekt podporuje i další entity angažované v aplikovaném výzkumu, ať už ve spojení s prodejem licencí, smluvní spoluprací s průmyslovými partnery a jinými (např. právními či marketingovými) specialisty, nebo i při zakládání nových podniků.

Na CxI je několik laboratoří zapojených do výzkumných programů materiálový výzkum a konkurenceschopné strojírenství (více o výzkumných programech najdete na:

http://cxi.tul.cz/vyzkumne-programy/materialovy vyzkum.html;

http://cxi.tul.cz/vyzkumne-programy/konkurenceschopne strojirenstvi.html.

 

V projektu Pre-Seed je zohledněn hlavně výzkum a vývoj:

• Zvukoabsorpčních struktur, materiálů pro konstrukci bariérových systémů sloužících k ochraně životního prostředí;

• Technologií přípravy filtračních materiálů v různém geometrickém uspořádání s možnou funkcionalizací nanovlákenných membrán jako nosičů biologicky nebo chemicky aktivních látek;

• Nanomateriálů různého typu a složení určených především pro zdravotnická zařízení;

• Automatických třídících mechanizmů s důrazem na skleněné střepy s použitím především optických metod;

• Prototypu smart cyklistické bundy - upřesnění konstrukčních velikostí bundy, testování údržby bundy, testování životnosti elektroniky, nahrazení manuálního spuštění signalizace směru automatickým spínačem.

 

Informace o OP VaVpI: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace pro období 2007 - 2015 ("OP VaVpI") je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence. OP VaVpI byl schválen vládou dne 2. 4. 2008, oficiálně byl podepsán Evropskou komisí dne 1. 10. 2008. Řídicím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Kontakt pro média:

prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

řešitel projektu

mobil: 605 747 878

e-mail: jiri.maryska@tul.cz

Přílohy

Texty mohou publikovat sami projektoví editoři, návod je zde.

Za obsah textů zde publikovaných nesou odpovědnost jejich autoři, nikoliv redakce T-UNI.

 

 

Tuni360v15-www
 
 
 
 
 
TUL
www.facebook.com/TUL.cz
www.youtube.com/user/TULiberec
Universitas
Český rozhlas sever

Stránky T-UNI vznikly za podpory projektu Copernic, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0059, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ESF - Investice do vzdělání