Setkání se členy komise pro institucionální akreditaci v úterý 16. ledna 2024

Technická univerzita v Liberci si ve svém strategickém záměru vytýčila jako jeden ze svých cílů získat institucionální akreditaci. Institucionální akreditace znamená, že si univerzita může sama akreditovat studijní programy v určitých oblastech vzdělávání. Akreditujícím orgánem je poté Rada pro vnitřní hodnocení TUL. Konkrétně TUL usiluje o získání institucionální akreditace v pěti oblastech vzdělávání: ekonomické obory, historické vědy, informatika, kybernetika, strojírenství, technologie a materiály. Tyto oblasti vzdělávání byly zvoleny na základě diskuze s vedeními fakult.

Oprávnění k institucionální akreditaci předpokládá, že univerzita má funkční systém vnitřního zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Činnosti související s institucionální akreditací byly na univerzitě zahájeny již před čtyřmi roky. Za tu dobu bylo třeba přijmout řadu nových vnitřních norem a předpisů, popřípadě existující zásadně inovovat. Změny se týkaly již zmíněného systému zajišťování kvality, personálního složení Rady pro vnitřní hodnocení TUL, standardů studijních programů a mnoha dalších oblastí.

V minulém roce úsilí o získání institucionální akreditace vstoupilo do závěrečné fáze. V polovině roku 2023 byla podána žádost o institucionální akreditaci na Národní akreditační úřad pro vysoké školství. Na podzim se univerzita dověděla složení hodnoticích komisí – každá oblast vzdělávání je hodnocena samostatnou komisí. Komise pro dvě oblasti vzdělávání navštívily TUL již v listopadu a v prosinci. Zbylé tři komise budou hodnotit příslušné oblasti vzdělávání během ledna.

TUL zároveň 16. ledna 2024 navštíví komise pro institucionální prostředí. Součástí návštěvy komisí jsou rozhovory s vedením součástí, s garanty vybraných studijních programů, s vedoucími některých kateder a ústavů, s vybranými akademickými pracovníky a samozřejmě i se studenty.

Komise pro institucionální prostředí zároveň nabízí všem studujícím a zaměstnancům možnost s ní diskutovat témata a problémy, které studující či zaměstnanci považují ve vztahu k akademickému prostředí TUL za relevantní. Tato neformální diskuze se uskuteční 16. ledna 2024 v čase 15:30 až 16.00 v prostředí kavárny IC.

Miroslav Žižka
prorektor TUL pro vzdělávání a vnitřní legislativu
koordinátor institucionální akreditace na TUL

Další články v rubrice

Zůstaň v kontaktu s univerzitou

T-UNI Univerzitní časopis /
University Magazine

Nepřehlédněte
tipy redakce